قانون خصوصی سازی

موسسه حقوقی بافا در زمینه حقوق خصوصی‌سازی با حضور در کنار مدیریت و سرمایه‌گذار در زمینه خصوصی‌سازی که در بسیاری از بخش‌های مختلف کشورمان به‌طور مکرر با آن برخورد می‌شود و مشکلات حقوقی جدی ایجاد کرده است، تخصص دارد.

Whatsapp