سرمایه گذاری خطرپذیر و سرمایه گذاری

دپارتمان سرمایه گذاری های مخاطره آمیز تیمی است که تحت نظر موسسه حقوقی بافا به این حوزه اختصاص دارد. به همین دلیل یکی از نادر کارگروه های کشورمان است که در آن اطلاعاتی که نیاز به تخصص خاص در زمینه سرمایه گذاری های خطرپذیر دارد جمع آوری می شود.

موسسه حقوقی بافا اساساً کلیه فرآیندهای حقوقی را در محدوده فعالیت های مرتبط خود مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند که مشتریان صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر و فرشته سرمایه گذاران سرمایه گذاری خود را بدون هیچ مشکلی تحقق می بخشند.

زمینه اصلی فعالیت ما تهیه و مذاکره برای کلیه قراردادهایی است که موکلانمان به خصوص در فرآیندهای سرمایه گذاری خود از جمله مشاوره در خصوص مراحل تاسیس صندوق ها نیاز دارند.

در این زمینه، خدمات زیر، شامل اما نه محدود به، توسط دفتر ما به سرمایه گذاران سرمایه گذاری خطرپذیر ارائه می شود:

تهیه کلیه اسناد استاندارد مورد نیاز برای فعالیت های سرمایه گذاری که به طور خاص برای موکل طراحی می شود.

بازنگری قراردادهای اشخاص ثالث در صورت سرمایه گذاری مشترک یا سرمایه گذاری تحت سرمایه گذار پیشرو دیگری،

انجام بررسی های لازم که ممکن است در حین و قبل از معاملات سرمایه گذاری مربوطه مورد نیاز باشد و
تهیه، مذاکره و بازنگری قراردادهای سرمایه گذاری و اجرای فرآیندهای اختتامیه.

علاوه بر موارد فوق، موسسه حقوقی بافا به دلیل ساختاری که می تواند در تمامی زمینه ها خدمات ارائه دهد، قادر است کلیه نیازهای حقوقی از ابتدا تا آخر را که ممکن است در فرآیندهای مربوط به شرکت های سبدگردانی در مرحله پس از سرمایه گذاری مورد نیاز باشد، برآورده کند.

به منظور حفظ خرد کلی کسب و کار، این بخش همیشه چندین ابتکار را در کارنامه موکالان خود نگه می دارد، بنابراین هدف آن این است که بتواند در همه زمان ها کسب و کار و انتظارات متقابل را به طور کلی بخواند.

Whatsapp