خدمات پول و پرداخت الکترونیکی

افزایش چشمگیر استفاده از روش های پرداخت غیرنقدی و پول الکترونیکی در حوزه های فردی و شرکتی در کشور ما بسیاری از موسسات داخلی و خارجی فعال در زمینه خدمات پرداخت و انتشار پول الکترونیکی را به همراه داشته و ایجاد مبنای قانونی این موسسات اجتناب ناپذیر شده است.

در این زمینه، به منظور تنظیم روابط بین ارائه‌دهندگان خدمات و ارائه‌دهندگان خدمات، اطمینان از اعتماد در بخش قبل از ارائه‌دهندگان خدمات، و در نظر گرفتن ارائه‌دهندگان خدمات به مجوز و کنترل یک مقام، قانون شماره 6493 سیستم های پرداخت و تسویه اوراق بهادار، خدمات پرداخت و موسسات پول الکترونیکی، در روزنامه رسمی مورخ 27.06.2013 منتشر و لازم الاجرا شد.

قانون تعهدات زیادی را برای موسسات پرداخت و موسسات پول الکترونیکی، عمدتاً در زمینه اخذ مجوزهای فعالیت و سایر موارد مربوط به سیستم‌های داخلی، سیستم‌های اطلاعاتی و فعالیت‌های آنها، تعیین می‌کند. ابلاغیه و آیین نامه صادره در رابطه با قانون، اصول کار و عملکرد سیستم های پرداخت، موسسات پرداخت و پول الکترونیکی را تعیین می کند.

به عنوان موسسه حقوقی بافا، برخی از خدماتی که به موکلان خود در جهت ایفای کامل تعهدات ناشی از قوانین مربوطه ارائه می کنیم به شرح زیر است:

تهیه گزارش های قرارداد و تجزیه و تحلیل ریسک خاص برای مدل کسب و کار که می خواهند پیاده سازی کنند،

تهیه انواع اسناد و مدارک لازم جهت اخذ پروانه بهره برداری با رعایت مفاد قوانین مربوطه.

ارائه خدمات مشاوره حقوقی برای ارائه دهندگان و ارائه دهندگان خدمات،

پیگیری و نتیجه گیری تخلفات احتمالی.

Whatsapp