حقوق کیفری

شرکت حقوق بافا انواع خدمات وکالت و مشاوره را از مرحله تحقیق به مشتریان خود ارائه می دهد.

شرکت حقوق بافا در خصوص کلیه امور تجاری و معاملاتی با خطر مجازات کیفری از پیش تحقیقاتی و دعوی قضایی تا اجرای تحقیقات و دعاوی و اجرائیات خدمات مشاوره ای ارائه می کند.

Whatsapp