حقوق کار و تامین اجتماعی

موسسه حقوقی بافا در ارتباط مستمر با واحدهای منابع انسانی موکلان خود و انجام کلیه مراحل طبق مقررات قانونی از ابتدای فرآیند استخدام تا پایان کار را تضمین می کند. علاوه بر این، در صورت لزوم، از تنظیم مجدد درخواست موکل برای انطباق با قانون پشتیبانی می کند.

برخی از خدمات ارائه شده در زمینه قانون کار و امنیت اجتماعی:

تهیه پیش نویس و مذاکره قراردادهای دسته جمعی

فسخ قرارداد و حل و فصل مسائل عزل از طریق دوستانه یا دعوا

ارائه مشاوره در زمینه مسئولیت های کیفری و حقوقی مرتبط با حوادث و بیماری های کار و انجام تعهدات

حصول اطمینان از انطباق محیط های کاری با قوانین جاری به ویژه از نظر بهداشت و ایمنی

به روز رسانی و/یا تنظیم مجدد قراردادهای کار و رویه های مربوطه در پرتو رویه دیوان عالی

تهیه صورتجلسات، نامه های درخواست دفاع، اخطار و اخطارهای خاتمه کاری مخصوص هر موقعیت خاص

ارائه خدمات آموزشی در خصوص تعهدات ناشی از قانون کار، قانون بیمه های اجتماعی و قانون بیمه بیکاری

حل و فصل اختلافات مربوط به فعالیت های اتحادیه

Whatsapp