حقوق مطبوعات و رسانه ها

شرکت بافا خدمات مشاوره ای را به ارگان های رسانه ای در گروه های مختلف رسانه ای ارائه می دهد و همچنین خدمات بسیاری را در زمینه خرید و فروش شرکت های رسانه ای ارائه می دهد.

برخی از خدمات ارائه شده توسط شرکت بافا در بخش مطبوعات و رسانه:

راه اندازی شرکت رسانه ای

شرکت های رسانه ای مشاوره خرید و فروش

حصول اطمینان از اینکه فعالیت های ارگان رسانه ای با قوانین جاری مطابقت دارد (قانون RTÜK و غیره)

پیگیری دعاوی خسارات مادی و غیر مادی به دلیل انتشارات کتبی و تصویری

اجرای راهکارهای حقوقی علیه افترا، تهمت، نشریات افتراآمیز

اجرای تشریفات قانونی نزد RTÜK و سایر مراجع اداری در مورد شرکت های تلویزیون خصوصی

تنظیم کلیه قراردادهای حقوقی مرتبط با حقوق رسانه

Whatsapp