حقوق اجرا و ورشکستگی

موسسه حقوقی بافا به منظور تعیین کلیه اموال منقول، غیرمنقول و حقوق و مطالبات اشخاص ثالث در مراحل اجرایی وصول مطالبات، تحقیقات گسترده ای را در زمینه اجرا و ورشکستگی انجام می دهد. خدمات در این زمینه همچنین شامل دعاوی در دادگاه های اجرائیه و دادگاه های عمومی برای حل و فصل اختلافات بین طلبکار/ بدهکار و اشخاص ثالث می باشد.

برخی دیگر از خدمات موسسه حقوقی بافا در زمینه اجرای احکام و ورشکستگی:

مراحل اجرائیه و ورشکستگی وصول مطالبات

مذاکرات انحلال بدهی بین مشتریان بدهکار یا طلبکار و طرف مقابل و امضای قراردادهای صلح انجام شده

تعویق ورشکستگی

حل و فصل اختلافات بانک ها ناشی از قراردادهای قرض الحسنه

Whatsapp